Medezeggenschapsraad

Volgens de Wet (WMO) moet iedere school een medezeggenschapsraad hebben.

De taak van de medezeggenschapsraad is mee te denken, mee te praten en mee te beslissen (in bepaalde gevallen) over zaken die met de school te maken hebben. Ouders kunnen over schoolzaken bij de MR terecht, evenals bij de ouderraad. De directeur treedt op als adviseur op verzoek van de MR.

 

Oudergeleding en personeelsgeleding

Dhr. M. Tepeli
OudergeledingDhr. M. De Kinkelder
OudergeledingMw. B. Pluim
PersoneelsgeledingMw. S. Wolsheimer
Personeelsgeleding